Regulamin

REGULAMIN

 1. Regulamin

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki zasady sprzedaży dokonywanej przez Marię Kiszkurno prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KUBECZKI.COM MARIA KISZKURNO z siedzibą w Gdańsku ul. Przytulna 19c/3 – zwaną dalej Sprzedającym, prowadzonej za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.kubeczki.com, zwaną dalej Sklepem.

 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji w obowiązującej formie.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru i wykonania określonej Usługi na warunkach podanych w opisie.

 4. Dokonując zakupu Towaru Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży wybranego Towaru z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Dane kontaktowe

 

Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem pod numerem telefonu 503633186 oraz za pomocą adresu e-mail zamowienia@kubeczki.com.

 

 1. Usługi, Towary

 

  1. W Sklepie są świadczone m.in. następujące usługi: nanoszenie na Towary wzorów zaproponowanych przez Klienta i/lub ustalonych na mocy porozumienia Klienta ze Sprzedającym (Usługi). Wynagrodzenie Sprzedającego za świadczone przez niego Usługi objęte jest Ceną za zakup Towarów.

  2. W Sklepie są sprzedawane towary w postaci kubków, innych elementów galanterii ceramicznej (Towary).

  3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad. O ile nie zostało to inaczej oznaczone w opisie, wszystkie Towary oferowane w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych.

  4. W razie wzbogacenia oferty Sprzedającego o nowe Usługi lub nowe Towary, które nie wymagają̨ istotnych modyfikacji opisanych w Regulaminie zasad korzystania ze Sklepu lub Usług, zmiana Regulaminu dokonywana będzie wyłącznie przez uzupełnienie niniejszej części Regulaminu i będzie wchodzić́ w życie z dniem ogłoszenia. Akceptacja takich zmian w trybie określonym w niniejszym ustępie następować́ będzie przez skorzystanie przez Klienta z nowych Usług/zakupienie nowych Towarów.

 

 1. Klient

 

Klientem sklepu (Klient) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

 1. Ceny

 

  1. Ceny za Towary podawane są w Sklepie, jednak w przypadku gdy zakup Towaru połączony jest ze zleceniem wykonania Usługi, cena za powyższe może być ustalana indywidualnie z Klientem w ramach wymiany korespondencji elektronicznej. W takim przypadku cena będzie uznana za uzgodnioną z chwilą wyraźnego potwierdzenia przez Klienta w przedmiotowej korespondencji, iż akceptuję cenę Towaru oraz związanej z nim Usługi.

  2. O ile nie zostało to inaczej wyraźnie wskazane, ceny podane w Sklepie (Cena) nie zawierają kosztu dostawy, który każdorazowo jest okazywany do akceptacji na etapie składania zamówienia lub uzgadniany indywidualnie z Klientem poprzez wymianę korespondencji elektronicznej. Ceny nie zawierają również ceł i innych opłat administracyjnych związanych z dostawą Towaru do Klienta zamieszkałego/mającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej; opłaty takie ponosi Klient we własnym zakresie. Na sprzedany towar wystawiany jest rachunek sprzedazy.

   5. 3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Zmiana ceny nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

 

 1. Zasady zawierania umów z Klientami

 

  1. Na warunkach określonych w Regulaminie Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży wybranego przez siebie i spersonalizowanego Towaru.

  2. Przesyłając zamówienie Klient składa ofertę zawarcia umowy. Przesłanie zamówienia może być poprzedzone wymianą korespondencji elektronicznej, za pomocą której strony szczegółowo ustalą zakres Usługi, w tym wygląd malunku, kolory, jak również cenę oraz koszt dostawy. Zamówienia mogą być przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w odpowiedniej zakładce lub za pomocą listu elektronicznego.

  3. Po złożeniu zamówienia, o ile zawiera ono wszystkie niezbędne elementy indywidualnie uzgodnione uprzednio ze Sprzedającym, Klient otrzyma od Sprzedającego drogą elektroniczną oświadczenie o jego przyjęciu do realizacji; zamówienie Sprzedający zacznie realizować jednakże dopiero po otrzymaniu pełnej płatności za Towar. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.

  4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym dotycząca zakupu danego Towaru w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku gdy podane przez Klienta dane w formularzu są niepełne lub błędne, co czasu uzupełnienia lub poprawienia danych przez Klienta.

  6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia (w szczególności siły wyższej rozumianej jako strajki, przerwy w dostawie prądu, rozruchy, wojny, zdarzenia spowodowane siłami natury), Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W przypadku opisanym powyżej Klient może anulować zamówienie wysyłając niezwłocznie wiadomość e-mail na adres wskazany w punkt 2 Regulaminu. Zamówienie anulowane nie zobowiązuje Klienta do zapłaty a Sprzedającego do realizacji zamówienia.

  7. Płatność za zamówienie powinna być dokonana w ciągu tygodnia od momentu jego przyjęcia przez Sprzedającego zgodnie z pkt 6.3 powyżej. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w w/w terminie, Sprzedający może wyznaczy

  8. Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności przesyłając stosowne wezwanie listem elektronicznym. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności będzie również zawierać informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od umowy zawartej z Klientem.

 

 1. Dostawa

 

  1. Przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o planowanym terminie jego realizacji, tj. dostawy Towaru. Z uwagi na charakter Usług oraz Towarów oferowanych w Sklepie Sprzedający informuje, iż realizacja zamówienia może trwać do 14 dni od daty otrzymania pełnej wpłaty od Klienta.

  2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy spośród opcji okazanych na etapie składania zamówienia lub przed tą datą przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru - po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

  3. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.

  4. Zamówiony Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt wysyłki każdorazowo jest okazywany Klientowi do akceptacji na etapie składania zamówienia.

  5. Opłacone w całości zamówienia, zaczną być realizowane następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

  6. W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej z winy Klienta, Sprzedający dokona ponownej przesyłki pod warunkiem pokrycia jej kosztów przez Klienta. W przypadku trzykrotnego nieodebrania zamówionego Towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania jej przez Klienta. W razie odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Klientowi płatność za Towar pomniejszoną o koszty dostaw, jakie Sprzedający zmuszony był ponieść.

  7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, Klient winien sporządzić wraz z dostarczycielem poczty protokół oraz powiadomić Sprzedającego o tym fakcie pisząc na adres elektroniczny wskazany w pkt 2 Regulaminu.

  8. W przypadku uszkodzenia Towaru podczas jego transportu, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub wymiany Towaru na nowy, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego. Wówczas Sprzedający ma prawo naprawić Towar lub wymienić go na rzecz wolną od wad według swego wyboru.

  9. Sprzedający realizuje zamówienia zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. W przypadku przesyłki zagranicznej należy skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu ustalenia czasu realizacji zamówienia, kosztów transportu, innych opłat itp. Czas realizacji zamówienia i czas dostawy zamówionego towaru poza terytorium Polski jest ustalany z Klientem indywidualnie.

 

 1. Formy płatności

 

  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 

 • przelewem bankowym na konto Sklepu;

 

  1. W przypadku niektórych rodzajów Towarów dostępnych w Sklepie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 

 1. Reklamacje

 

  1. W przypadku reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym drogą elektroniczną na adres wskazany w punkcie 2 Regulaminu.

  2. Zalecamy zapoznanie się z procedurą działania w przypadku uszkodzenia Towaru opisaną w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  3. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji w prawidłowej formie. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał on żądania za uzasadnione.
W przypadku uznania reklamacji, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

  4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił Towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

  5. Wygląd dostarczanego Towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego w Sklepie lub uzgodnionego przez strony drogą elektroniczną przed datą złożenia zamówienia, co dotyczy w szczególności kolorystyki, co spowodowane może być w szczególności różną charakterystyką wyświetlaczy urządzeń końcowych, na których są prezentowane Towary. Sprzedający nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Sklepie, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów.

 

 1. Prawo odstąpienia

 

  1. W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu Towaru połączonego z wykonaniem Usługi polegającej na naniesieniu indywidulanie uzgodnionego z Klientem malunku, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 z 24 czerwca 2014 r.), Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ponieważ dokonuje on samodzielnej konfiguracji Towaru tworzonego na jego indywidualne potrzeby a przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  2. W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu Towaru niepołączonego z zakupem Usługi wskazanej w pkt 10.1, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego Towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego mailem na adres e-mail podany w pkt 2 Regulaminu. Po otrzymaniu wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma potwierdzenie jego otrzymania oraz dalsze instrukcje dotyczące odesłania przesyłki. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał wypełnione oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty odesłania towaru chyba, że Sprzedający uprzednio zgodził się je ponieść. Klient oświadcza, iż został poinformowany o konieczności poniesienia w/w kosztów. Ponadto Klient ponosi częściowe koszty wcześniejszej dostawy towaru do niego po zakupie, jednak tylko wtedy gdy wybrał inną dostępną opcję dostawy, niż najtańsza. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi cenę nabycia Towaru oraz koszty uprzedniej dostawy zgodnie z postanowieniami powyżej niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu, z którego skorzystanie Sprzedający sugeruje, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 1. Dane osobowe

 

  1. Podając swoje dane osobowe Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów w Sklepie.

  2. Administratorem danych jest Sprzedający. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem firmy kurierskiej w zakresie niezbędnym do dostawy zakupionego towaru (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

 1. Własność intelektualna

 

  1. W przypadku umieszczenia na Towarach projektów przekazanych przez Klienta i/lub wykonanych samodzielnie przez Sprzedającego zgodnie z jego wskazówkami (Projekty), Klient oświadcza, iż przekazane przez niego materiały oraz stworzone Projekty nie stanowią treści ani nie zawierają treści, które mają charakter obraźliwy, pornograficzny, oszczerczy, bluźnierczy lub niezgodny z prawem oraz nie naruszają ani nie stanowią potencjalnego naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa. Klient zapewnia, że wszelkie takie materiały są oryginalne i nie są powielone w całości lub części od osoby trzeciej. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec któregokolwiek z Projektów, Strony niezwłocznie powiadomią się o tym fakcie. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej Klient zobowiązuje się niezwłocznie podjąć kroki zamierzające do udowodnienia bezpodstawności zgłoszonych roszczeń. W przypadku poniesienia przez Sprzedającego jakiejkolwiek szkody, przysługiwać mu będzie prawo do dochodzenia stosownego odszkodowania.

  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Usługi i/lub sprzedaży Towaru w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości twierdzeń Klienta odnośnie przysługiwania mu autorskich praw majątkowych do Projektów lub poszczególnych jego elementów, jak również w każdym przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie uzasadnionych roszczeń odnośnie Projektów lub jego elementów. Prawo to przysługuje Sprzedającemu również w przypadku uznania Projektu lub jego elementu, w rozsądnej opinii Sprzedającego, za treści, które mają charakter obraźliwy, pornograficzny, oszczerczy, bluźnierczy lub niezgodny z prawem.

  3. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikacji Projektów stworzonych przez Klienta. Sprzedający, zapewniając Klientom i innym osobom dostęp i możliwość wyświetlania w Sklepie Projektów stworzonych przez Klienta, pełni jedynie rolę kanału dystrybucji i nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za Projekty stworzone przez Klienta ani działania użytkowników Sklepu. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sprzedający ma prawo monitorować Projekty stworzone przez Klienta.

 

 1. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 

  1. Cała zawartość prezentowana lub umieszczona w Sklepie, w tym, ale nie tylko: logotypy, ikony, znaki towarowe, teksty, grafiki, fotografie, obrazy ruchome/filmy, obrazy, dźwięki, grafiki i oprogramowanie (Zawartość), jest własnością Sprzedającego. Wszystkie elementy Sklepu, ogólny projekt i treści, są chronione przez: prawa autorskie, prawa osobiste, prawa do baz danych, znaku towarowego oraz inne przepisy odnoszące się do praw własności intelektualnej. Żadna część lub element Sklepu lub treści na niej umieszczone nie mogą być kopiowane lub retransmitowane w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem działań, wynikających z tego Regulaminu lub za pisemną zgodą Sprzedającego.

  2. Treści zawarte w Sklepie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady.

  3. Sprzedający nie gwarantuje, że informacje i/lub prezentacje zawarte w Sklepie są dokładne, kompletne i aktualne lub, że Sklep czy serwer, za pośrednictwem którego Sklep jest udostępniany, są wolne od wirusów oraz innych szkodliwych elementów. Sprzedający nie może zagwarantować, że Sklep będzie działać nieprzerwanie lub będzie wolny od błędów. Sprzedający nie daje żadnych gwarancji ani nie składa oświadczeń, dotyczących korzystania z treści w Sklepie, pod względem ich: poprawności, dokładności, adekwatności, użyteczności, terminowości, niezawodności lub inaczej, w każdym przypadku i w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

  4. Korzystanie ze Sklepu odbywa się na własne ryzyko. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu i przerwy nie wynikające z winy Sprzedającego.

  5. W Sklepie mogą być umieszczane linki do stron internetowych, będących własnością i pod kontrolą osób trzecich. Te linki przenoszą Klienta do stron, które są poza kontrolą Sprzedającego. Strony, na które Klient przenosi się za pośrednictwem linków mają osobne regulaminy i prowadzą własną politykę prywatności.

  6. Sprzedający szanuje prywatność osób, które odwiedzają i korzystają ze Sklepu. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Sklep używa plików cookie, rodzajach informacji, które gromadzi Sprzedający, w jaki sposób i do jakich celów używa tych informacji i okoliczności, w jakich może je ujawniać, można znaleźć w dziale Polityka Prywatności oraz Polityce cookies, stanowiących Załączniki nr 3 i 4 do Regulaminu.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  2. Wszelkie postanowienia Regulaminu będą interpretowane oddzielnie i niezależnie od siebie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne, bądź niewykonalne, będzie ono uważane za wyłączone z Regulaminu i nie mające wpływu na wykonalność innych postanowień Regulaminu.

  3. Wiążącą wersją Regulaminu jest wersja polska. Wersja angielska ma charakter informacyjny.

  4. Regulamin podlega prawu polskiemu i jurysdykcji polskich sądów.

  5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Jeżeli Towar zakupiony w Sklepie został dostarczony przez dostarczyciela poczty i jest uszkodzony, zalecamy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Druki protokołów posiada dostarczyciel. Na życzenie Klienta kurier zabierze uszkodzoną paczkę. Jednocześnie prosimy o poinformowanie obsługi Sklepu o zaistniałej sytuacji za pomocą maila na adres zamowienia@kubeczki.com.

 

UWAGA! Ze względu na możliwość uszkodzenia produktów podczas transportu sugerujemy aby klient sprawdził paczkę w momencie jej odbioru – tzn. otworzył ją w obecności dostarczyciela i w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek szkody sporządził protokół szkody. Dotyczy to przede wszystkim towarów o znacznej wartości mogących ulec uszkodzeniu w trakcie transportu. Przekazanie nam protokołu szkody umożliwi nam wszczęcie procesu reklamacyjnego wobec Poczty Polskiej

 

Jeżeli towar zakupiony w Sklepie jest uszkodzony prosimy o wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pomocą maila na adres zamowienia@kubeczki.com.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

 • W tytule maila słowo „REKLAMACJA” oraz numer zamówienia - przyśpieszy to znacznie rozpatrzenie zgłoszenia

 • Dane adresowe osoby, która DOKONAŁA ZAKUPU, telefon kontaktowy, adres e-mail

 • Nazwa/kod zakupionego Towaru.

 • Opis usterki oraz

 • Jeżeli to możliwe, zdjęcia (2-5) ukazujące usterkę/usterki. Pozwoli nam to już w pierwszym mailu dowiedzieć się w czym tkwi problem i jak najszybciej rozwiązać go.

 

Dalsze postępowanie:

 

 • Jeżeli reklamacja zostanie wstępnie zaakceptowana, powiadomimy Państwa o sposobie i terminie odbioru Towaru.


 • Po sprawdzeniu Towaru i zaakceptowaniu przez Dział reklamacji naprawiony lub nowy Towar zostanie wysłany do Państwa w terminie 14 dni roboczych.

 • Jeżeli naprawa lub wymiana będzie niemożliwa, zwrot ceny zakupu zostanie wykonany na wskazane konto bankowe.

 • Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, zostaniecie Państwo poinformowani o tym droga mailową, a reklamowany Towar zostanie odesłany wraz z uzasadnieniem do Państwa. Wszystkie koszty transportu zostaną doliczone do pobrania kuriera.

 

W przypadku uznania reklamacji - odbiór od i dostawa do Klienta: koszty transportu pokrywa Sprzedający. W przypadku odrzucenia reklamacji - odbiór od i dostawa do Klienta: koszty transportu pokrywa Klient.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Ja .................................................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ................................................................. numer oferty............................................. Data zawarcia umowy to ............................................, data odbioru ................................

Imię i nazwisko ........................................................................

Adres ...................................................................................... 

Data ....................................................................................... 

 

Paragon nr.............................................................

Proszę o zwrot kwoty .................................................................

Słownie: ..................................................................................

Na konto: .................................................................................

 

 

Podpis ....................................................................................

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Sklep internetowy od home.pl